Política de privacitat

EL TITULAR es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. EL TITULAR no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i EL 3/2018)

Responsable del tractament EL TITULAR.
Les nostres dades figuren en el avís legal d’aquesta web.
Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres productes i/o serveis.
Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat. Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les “Preguntes sobre privacitat”.

PREGUNTES SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (*RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR.

Les nostres dades figuren en el avís legal d’aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis i productes.

Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre les nostres activitats, serveis i productes.

Si participa en algun dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre estigui activa, i després, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens l’ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.

Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per a poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Dades de caràcter identificatiu

Adreces postals o electròniques

Altres dades sol·licitades en els nostres formularis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la utilització de cookies i per a evitar el seu ús. Per a obtenir més informació visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del *RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

Realització de còpies de seguretat periòdiques.

Control d’accés a les dades.

Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Menú